Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

Regionala nätverk

Nätverk ger dig bra kontaktytor, bollplank och kontinuerlig kompetensutveckling.

Regionalt nätverk för erfarna prövare

Nätverket syftar till att identifiera gemensamma behov och fokusområden för förbättrade förutsättningar för kliniska studier.

Kontakt för nätverket: Forum Stockholm-Gotland

Forum för kliniska studieenheter

I detta forum samlas representanter från Karolinska Universitetssjukhusets studieenheter för att dela erfarenheter, arbetsprocesser, framgångsfaktorer och hinder. Syftet är att stärka möjligheterna och lära av varandra för att bedriva kliniska studier effektivt med hög kvalité. Tema för forummötena utgår från prövningsenheternas behov. Även studieenheter utanför Karolinska är välkomna att delta.

Kontakt för nätverket: Forum Stockholm-Gotland

Nätverk för forskningssjuksköterskor inom Stockholm-Gotland

Syftet med nätverket är att vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter samt utveckling av forskningssjuksköterskans roll. Nätverket finns på Facebook och bygger på ett aktivt deltagande där alla bidrar till innehåll och diskussion.

Facebookgruppen Nätverk för forskningssjuksköterskor inom Stockholm-Gotland Länk till annan webbplats.

QA-nätverket på Karolinska Universitetssjukhuset

Syftet med det lokala QA-nätverket är att genom samverkan bidra till ökad kvalité och effektivitet i genomförandet av kliniska studier och även sprida information samt goda exempel på välfungerande arbetsprocesser och kvalitetssystem inom prövningsenheterna på Karolinska och inom regionen.

Kontakt för nätverket: Forum Stockholm-Gotland

Nationella nätverk på Kliniska Studier Sveriges intranät Navet

På intranätet Navet finns nationella nätverk inom bland annat CTIS, datahantering, monitorering med flera. Navet är en nationell plattform för dig som arbetar med forskningsstöd. Plattformen drivs av Kliniska Studier Sverige.

Kontakt för tillgång till Navet: Forum Stockholm-Gotland

Senast publicerad: