Ordförklaringar:

Vår verksamhet

Forum Mellansverige är regional nod för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionen Mellansverige som består av sju regioner.

Om Forum Mellansverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska studier.

Forum Mellansverige är regional nod för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionen Mellansverige som består av sju regioner: Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Värmland, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Örebro län. Sjukvårdsregionen är Sveriges näst största med 2,1 miljoner invånare, två universitetssjukhus, fem länssjukhus och 18 länsdelssjukhus.

En resurs för dig som forskar

Forum Mellansverige är en del av Regionala Forskningsrådet i Mellansverige (RFR) och en resurs för forskare, forskningssköterskor och forskningsstödjande personal. RFR har som syfte och mål att regionerna bedriver en kunskapsintensiv verksamhet och medverkar i kunskapsutveckling och framtagande av evidens som en del av kärnuppdraget. Forskning och utveckling förbättrar möjligheterna att ge god hälso- och sjukvård.

Via våra Lokala noder erbjuds bland annat:

  • Utbildningar
  • Forskningsstöd och rådgivning vid planering och genomförande av kliniska studier
  • Stöd för identifiering av kliniker intresserade att delta i kliniska studier
  • Nätverk för forskare och forskningsstödjande personal


Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stötta samverkan inom sjukvårdsregionen mellan intressenter av kliniska studier för att förbättra förutsättningarna för att bedriva kliniska studier.

Vision och mission i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige

Vision

Kliniska studier är en integrerad del av hälso- och sjukvården och erbjuder förutsättningar för alla patienter att delta i kliniska studier.

Mission

Genom nationellt samarbete utvecklar och erbjuder vi stöd för genomförande av kliniska studier i hela Sverige. Vi bidrar till morgondagens vård och behandling genom samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och näringsliv.

Organisation

I sjukvårdsregion Mellansverige är Samverkansnämnden det politiska organ som leder samverkan. De har tilldelat Regionala Forskningsrådet i Mellansverige (RFR) uppdragsansvaret för Forum Mellansverige. RFR består av två verksamheter, dels fördelning av sjukvårdsregionala forskningsmedel samt Forum Mellansveriges verksamhet. RFR:s Styrelse består av de sju regiondirektörerna i sjukvårdsregionen

Forum Mellansveriges kansli är beläget inom Uppsala Clinical Research Center (UCR) i Uppsala Science park. Kansliet koordinerar uppdragen inom Kliniska Studier Sverige och RFR och samverkar med regionerna via lokala noder och lokala nodsamordnare. Forum Mellansveriges operativa verksamhet utgörs huvudsakligen av de lokala noderna som är placerade inom regionernas forskningsorganisationer. Forum Mellansveriges och RFR:s Ledningsgrupp består av FoU-direktörer och chefer inom regionerna forskningsorganisationer.

I Forum Mellansverige ingår förutom de sju lokala noderna även representanter från fyra regionala samarbetspartners.

Senast publicerad: