Ordförklaringar:
Ordförklaringar:

PERHIT

PERHIT (PERson-centredness in Hypertension management using Information Technology) är en randomiserad studie om högt blodtryck och informationsteknologi i primärvården.

Individanpassad vård vid högt blodtryck

I studien PERHIT fick patienten möjlighet att själv mäta och följa upp sitt blodtryck. Patienten följde digitalt hur blodtrycket varierade i relation till välmående och dagliga aktiviteter som till exempel sömn, fysisk aktivitet och stress. På detta sätt respekterades och bekräftades personens upplevelse och tolkning av blodtrycket. Patienten blev även väl förberedd inför besök hos sin läkare eller sjuksköterska. Vården blev individanpassad och patienten fick individuella råd för hur blodtrycket bäst skulle behandlas.

Patientens erfarenheter gavs uppmärksamhet liksom det professionella perspektivet för den preventiva behandlingen. Att patienten blev mer självständig i kontroll, behandling och uppföljning var angeläget då högt blodtryck är en riskfaktor som ska behandlas under lång tid för att undvika hjärt-kärlkomplikationer.

Om Perhit

Patienterna som deltog i studien kom från deltagande vårdcentraler i Region Skåne, Västra Götaland, Östergötland och Jönköping. Studien pågick mellan 2018 och 2020 och är ett samarbete mellan Universiteten i Lund, Göteborg och Linköping. PERHIT administreras via Kliniska Studier Sverige – Forum Söder. Studien godkändes av Etikprövningsnämnden och fick finansiering från Vetenskapsrådet, Kamprad och Hjärt-Lungfonden.

Senast publicerad: